Decreto 210/2012 Currículo: Técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos

https://www.edu.xunta.es/fp/sites/fp/files/fp/Curr%C3%ADculos/LOE/Electricidade%20e%20electrónica/cs_sistemas_telecomunicacion_informaticos.pdf